За агенцията

СДРУЖЕНИЕ “АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ БАНСКО” (АИР БАНСКО) е неправителствена организация, която цели чрез осъществяване на диалог и реализиране на съвместни дейности между местната власт, частния сектор и неправителствените организации да способстват за икономическото и социално развитие на района на община Банско.

Мисията на АИР БАНСКО е да оказва подкрепа на общинската администрация, частния сектор и други заинтересовани страни в процесите на формулиране и изпълнение на стратегии, политики и програми за икономическо и социално развитие на региона.

Текущи проекти

"Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност"

На 17-ти и 18-ти Юли 2017 год. беше проведена двудневна среща на проектния екип и официални представители от Агенция за икономическо развитие Банско (АИР Банско) чрез Председателя на УС Георги Цветков и Община Гевгелия, представлявана от Началника на кабинета на Кмета и ръководител на проекта - г-н Кирил Янишлиев. Като част от дейностите на проекта, бяха уточнени отговорностите на всеки член на екипа и изготвен подробен график.

Прочети повече >>

Устойчив М-Туризъм

ustoichiv-m-turisum
Устойчив М-Туризъм: Обучение на професионалистите в туризма за постигане на идентичност на територията посредством обучения и мобилности.
Финансираща програма / Грантова схема: Програма “Учене през целия живот” – Подпрограма Леонардо Да Винчи – Партньорства – Център за развитие на човешките ресурси.
Октомври 2013 –
Бюджет на проекта: 23 469.96
% на безвъзмездната помощ: 91.67%
Начин на плащане: 66.67 % аванс + финално плащане на база финален отчет.
Дейности: Насърчаване заетостта и професионализма в туристическата индустрия чрез развитие на нови или подобрени умения и обучение през целия живот. Предлагане на методи и иновативни практики в услуга на професионалистите в туризма през мобилни обучения. 12 мобилности

СЪБИТИЯ И НОВИНИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

по проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020

Прочети повече >>

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за началото на проект "Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност" по Interreg-IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia" ref. No: CB006.1.21.183

Прочети повече >>

Проект Устойчив М-Туризъм

Предстои финална среща по проект Устойчив М-Туризъм: Обучение на професионалистите в туризма за постигане на идентичност на територията посредством обучения и мобилности. Програма “Леонардо Да Винчи”

Прочети повече >>

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

  • Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони
  • Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм
  • Към социално включване чрез социално предприемачество
  • Да подобрим качеството на живот на хората в неравностойно положение чрез услугите “социален асистент” и “домашен помощник”
  • Развитие на транс-граничното културно сътрудничество
  • Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и Рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен”
  • Експертиза за по-добро управление и изпълнение на програми за местно и регионално развитие с акроним Регио екперт
  • Обучение през целия живот за подобряване на заетостта и конкурентоспособността Акроним: EMPLOCOMP