ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРОЕКТ BESTU

До всички заинтересовани лица

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ

ПО НАГРАЖДАВАНЕ СЪС СЕРТИФИКАТ „НАЙ-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ“

по проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020

 

Проект Best Water Use с акроним BEST-U се изпълнява в партньорство с Агенция за развитие на местните власти от източен Солун – Анатолики С.А. (Гърция); Агенция за развитие на Серес – Анесер С.А. (Гърция), Агенция за икономическо развитие Банско (България), Сдружение Еко Неврокоп (България) и Агенция за икономическо развитие Високи западни Родопи – Девин (България).

Проекта има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Проекта се стреми да подобри управлението на водите, като се организират кампании за популяризиране на "зелено поведение" в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление. Конкретните цели на проекта са:

  • Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси;
  • Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия;
  • Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност;
  • Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

В тази връзка, Агенция за икономическо развитие Банско има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония по награждаване със сертификат „Най-добро използване на водните ресурси“ на избрани лица и организации, които изпълняват действия, имат добри навици, използват добри практики или са пример за рационално използване на водата.

По време на събитието ще се презентират и дискутират напредъка, дейностите, целите, проектните резултати и приноса за всички потребители, стратегически документи, инструментите за постигане на целите и друга полезна информация.

Събитието ще се проведе на 28 Юни 2020г. (неделя) в ресторант „Къщата“, гр. Банско с административен адрес: гр. Банско, ул. „Пейо Яворов“ № 41 от 18:00 часа.

Поради ограничения брой и капацитет на залата, Ви моля да се свържете с нас за предварително ангажиране на място и запознаване с дневния ред.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на посочените телефон или ел. поща.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Георги Цветков                                                       Радостина Даковска (ТТБ ЕООД)

M.: +359896860750                                                 M.: +359884467336

e-mail: george@noproblemsltd.com                    e-mail: technicaltraining.bg@gmail.com

 

„Тази публикация е създадена от Техникъл Трейнинг България ЕООД и Сдружение АИР Банско в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 / 02.10.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.”