ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРОЕКТ BESTU - РЕЗУЛТАТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ СЪС СЕРТИФИКАТ „НАЙ-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ“

 ПО ПРОЕКТ BESTU  

 

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че Агенция за икономическо развитие Банско проведе на официална церемония по награждаване със сертификат „Най-добро използване на водните ресурси“ на 28 Юни 2020г. (неделя) в ресторант „Къщата“, гр. Банско с административен адрес: гр. Банско, ул. „Пейо Яворов“ № 41 от 18:00 часа в рамките на проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020.

Присъстваха 55 (петдесет и пет) участника (журналисти, учители, директори, местен бизнес, домакинства и НПО) от Общините Благоевград, Разлог, Банско.

Бяха представени основните и специфичните цели, дейностите, партньорите, както и очакваните проектни продукти и резултати. Интереса и оценката за мероприятието от страна на участниците бяха доста положителни.

Проекта има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Бяха наградени победители за „Най-добро използване на водните ресурси“ в четири категории – домакинства, местен бизнес, училища и земеделски производители.

„Тази публикация е създадена от Техникъл Трейнинг България ЕООД и Сдружение АИР Банско в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 / 02.10.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.”