РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Прес съобщение за проведен обучителен семинар по проект

През периода 15 ноември – 15 декември 2019г., се проведе семинар на тема „Насърчаване на екологичното образование и поведение извън класните стаи и в учебните институции“ с продължителност от 40 часа. В него взеха участие 40 преподаватели в учебни институции, а мястото на провеждане бе най-голямото основно училище в „югозапада“: трето основно училище „Димитър Талев“. Учебната програмата се групира в различни обучителни модули, провеждани три пъти седмично.

Семинарите са проведени по проект Best Water Use (BestU), изпълняван от Агенция за икономическо развитие Банско и имат за цел адекватно обучение и подготовка на учителите, така че да бъдат готови да предприемат инициативи за насърчаване на екологичното образование и поведение извън класните стаи и в учебните институции. Учителите имаха възможността да използват методи на обучение по проект BestU, но и други проектни продукти, като: видеоклипове, мобилно приложение, наръчник на преподавателите, всеобхватна образователна програма за околната среда и други.

Проект “BestU” има за цел да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Конкретните цели на проекта са:

  • Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси
  • Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия
  • Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност
  • Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот
Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието носят единствено „Баня Турист“ ЕООД и Сдружение Агенция за икономическо развитие Банско и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A.