Документи

5.1. За Агенцията: Устав, Актуално състояние, Годишен финансов отчет, Молба за членство, Презентация

 

5.2. Стратегически документи

Учредяване на Местна Инициативна Група Банско и разработване на Стратегия за местно развитие за територията на МИГ Банско за периода 2011-2013г. (ПРСР 2007-2013, Ос 4 - ЛИДЕР) – www.migbansko.org,

 

Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм (Оперативна програма „Регионално Развитие” / „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”) – www.banskowintertour.com/bansko-zakppane-project - Маркетингова стратегия

 

Партньорства “Леонардо Да Винчи” – Устойчив М-Туризъм: Обучение на професионалистите в туризма за постигане на идентичност на територията посредством обучения и мобилности. http://sustainable-m-tourism.com/?lang=en - Digital Handbook of Best Practices

EN Version: http://online.flipbuilder.com/xqga/qyrm/

FR Version: http://online.flipbuilder.com/xqga/qino/