BESTU РЕЗУЛТАТИ OT ЧЕТВЪРТА ОСВЕДОМИТЕЛНА КАМПАНИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ЧЕТВЪРТА ОСВЕДОМИТЕЛНА КАМПАНИЯ/ СЕМИНАР ЗА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО ПРОЕКТ BESTU

 

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че Агенция за икономическо развитие Банско проведе Четвърта осведомителна кампания/ семинар за ученици и учители в детски градини на 16 Май 2019г. (четвъртък) в зала №5 (партер) в сградата на Общинска Администрация Благоевград, гр. Благоевград в рамките на проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020.

Присъстваха 71 (седемдесет и един) участника (журналисти, учители, директори, местна власт и НПО) от Общините Благоевград и Банско.

Бяха представени основните и специфичните цели, дейностите, партньорите, както и очакваните проектни продукти и резултати. Интереса и оценката за мероприятието от страна на участниците бяха доста положителни.

Проекта има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

„Тази публикация е създадена от Техникъл Трейнинг България ЕООД и Сдружение АИР Банско в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 / 02.10.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.”