ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

по проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020


 

Проект Best Water Use с акроним BEST-U се изпълнява в партньорство с Агенция за развитие на местните власти от източен Солун – Анатолики С.А. (Гърция); Агенция за развитие на Серес – Анесер С.А. (Гърция), Агенция за икономическо развитие Банско (България), Сдружение Еко Неврокоп (България) и Агенция за икономическо развитие Високи западни Родопи – Девин (България).

Проекта има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Проекта се стреми да подобри управлението на водите, като се организират кампании за популяризиране на "зелено поведение" в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление. Конкретните цели на проекта са:

Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси;

Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия;

Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност;

Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

В тази връзка, Агенция за икономическо развитие Банско има удоволствието да Ви съобщи, че стартира осведомителните кампании в рамките на одобрения проект.

В съответствие с целите и комуникационния план, най-учтиво Ви каним да присъствате на Информационен ден за дейностите, целите, очакваните проектни резултати и приноса за всички потребители. По време на събитието ще се презентират и дискутират напредъка, стратегически документи, инструментите за постигане на целите и друга полезна информация.

Събитието ще се проведе на 28 Юли 2018г. (събота) в голямата конферентна зала на Хотел „Орфей“, гр. Банско с административен адрес: гр. Банско, ул. „Баньо Маринов“ №2А от 10:00 часа сутринта.

Поради ограничения брой и капацитет на залата, Ви моля да се свържете с нас за предварително ангажиране на място.

Дневния ред на събитието е приложен към настоящето писмо.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на посочените телефон или ел. поща.

Георги Цветков
Ръководител проект

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Георги Цветков
M.: +359896860750

Радостина Даковска (ТТБ ЕООД)
M.: +359884467336

Ел. Поща: george@noproblemsltd.com

 

„Тази публикация е създадена от Техникъл Трейнинг България ЕООД и Сдружение АИР Банско в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 / 02.10.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.”