Местна инициативна група Банско

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАНСКО

Местна инициативна група Банско (МИГ Банско) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза учредено като публично-частно партньорство с участието на трите сектора – публичен (община Банско), неправителствен и икономически от територията на община Банско.

Учредяването на МИГ Банско е резултат от реализирания и финансиран в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Банско” реализиран в партньорство между Агенция за икономическо развитие Банско (АИР Банско), Община Банско и земеделски производител Александър Въчков.

Цели на МИГ Банско

 • Да приложи и да създаде всички необходими условия за успешна реализация на интегрирана Стратегия за местно развитие за територията на Община Банско, разработена съгласно изискванията на ПРСР 2007 – 2013 и Наредба № 23 от 18 декември 2009 г.
 • Да осигури основа за средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие в района на община Банско, чрез прилагането на подхода "отдолу - нагоре" и насърчаване "ученето чрез правене" в местните общности, повишавайки техния капацитет за планиране.
 • Да допринесе за разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони и развитие на по – качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на местното население.
 • Да повиши информираността и уменията на местните жители относно подхода „ЛИДЕР” и да насърчава активното им участие в процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие.
 • Да насърчава сътрудничеството между трите сектора: публичен, неправителствен и икономически за устойчиво местно развитие.
 • Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с членовете на Националната и Европейската селски мрежи за развитие на селските райони, както и с други подобни структури в трети страни.
 • Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие чрез подкрепа за внедряване на иновации и нови технологии и повишаване на местния капацитет и знания.

Дейност на МИГ Банско

 • Системни проучвания, анализи и оценки на социално – икономическото състояние, характеристики и потенциал на територията на Община Банско.
 • Организиране на периодични информационни кампании за популяризиране на подхода „ЛИДЕР” и Стратегията за местно развитие и насърчаване на активното участие на хората от територията в процеса на местно развитие.
 • Консултативно и експертно подпомагане на потенциалните бенефициенти в процеса на тяхното кандидатстване, отчитане и реализация на проектни инициативи.
 • Ресурсно осигуряване на процеса на цялостното управление и отчитане на проекти по Стратегията за местно развитие.
 • Организиране на обучения, курсове и семинари за повишаване капацитета на човешките ресурси на територията на Община Банско.
 • Разработване и реализация на собствени проектни инициативи, финансирани от Европейски и други донорски програми.
 • Сътрудничество и обмяна на опит с български и чуждестранни организации, които имат сходни цели.

Функции на МИГ Банско

Функционирането на местната инициативна група е свързано преди всичко с реализирането на стратегията за местно развитие и с избора на проекти за финансиране. Това определя и основните функции и на МИГ Банско:

 • Публикуване на обяви за набиране на проектни предложения;
 • Информиране и подпомагане на потенциалните кандидати за финансиране;
 • Проверка на административното съответствие на проектите;
 • Техническа експертна оценка на представените проектни предложения;
 • Класиране на подадените проекти и изготвяне на предложение за финансиране на проектите, което следва да бъде одобрено от страна на Областната разплащателна Агенция към Държавен фонд „Земеделие”);
 • Наблюдение върху изпълнението на одобрените проекти и посещения на място;
 • Връзка между кандидатите за финансиране и областната Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”;
 • Отчитане на изпълнението на Стратегията за местно развитие пред Държавен фонд „Земеделие” и Министерство на земеделието и храните.

 

СТРАТЕГИЯ
Стратегията за местно развитие определя приоритетите за развитие на даден район, като главната й цел е постигане на устойчиво развитие,  чрез реализиране на мерки за стимулиране на икономиката, опазване на околната среда и природата, предоставяне на висококачествени услуги, съобразени с нуждите и очакванията на местните хора. За финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие за територията на община Банско, Местната инициативна група ще кандидатства за одобрение пред Министерство на земеделието и храните.

В рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Банско” финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. бе разработен проект на Стратегия за местно развитие за територията на община Банско за периода 2010 – 2013г.

Екип от експерти разработи стратегията за развитие на региона на база проучвания и анализи осъществени на територията на общината като в процеса на разработване на документа участваха представители на трите сектора – публичен (община Банско), неправителствен и икономически.