Покана за свикване на ОС 2015_1

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание

на членовете на ЮЛНЦ Местна Инициативна Група Банско (МИГ Банско), ЕИК 175880327, със седалище и адрес на управление: 2770, Банско

м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а

 

Управителния съвет на МИГ Банско, гр. Банско, на основание ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от устава, свиква извънредно общо събрание на членовете в сдружението на 05.02.2015г., в 09.00 часа на адрес: 2770, Банско, м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на досегашни членове на Управителния съвет

Проект за решение:

1.1.Общото събрание освобождава следните членове на Управителния съвет:

Димитър Георгиев Ковачев с ЕГН .........., с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „................” № .. и

Георги Стойнев Райнов с ЕГН ............., с настоящ адрес: област Благоевград,  община Банско, гр. Банско, ул. „.........” № ...

2. Избор на нови членове на Управителния съвет от членовете на сдружението:

Проект за решение:

2.1. Общото събрание избира за нови членове на Управителния съвет:

Нина Иванова Терзиева с ЕГН ..............., с лична карта № ............., изд. на ............ от МВР – Благоевград, с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.........” № ... и

Борис Костадинов Бизев с с ЕГН ..............., с лична карта № ............., изд. на ............ от МВР – Благоевград, с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.........” № ... 

3. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел за нов 5 (пет) годишен мандат.

Проект за решение:

3.1. Общото събрание на членовете на МИГ Банско избира Управителен съвет мандат от 5 (пет) години, считано от вписване на настоящото решение Благоевградски окръжен съд в следния състав:

Нина Иванова Терзиева с ЕГН с ЕГН ..............., с лична карта № ............., изд. на ............ от МВР – Благоевград, с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.........” № ... ;

Община Банско, ЕИК по БУЛСТАТ: 000024663, със седалище и адрес на управление – гр. Банско пл. "Никола Вапцаров" № 1, представлявана от Йоанна Димитрова Петкова с ЕГН ..............., с лична карта № ............., изд. на ............ от МВР – Благоевград, с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.........” № ... ;

Борис Костадинов Бизев с ЕГН ..............., с лична карта № ............., изд. на ............ от МВР – Благоевград, с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.........” № ... 

“АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ БАНСКО”, със седалище и адрес на управление – гр. Банско ул. "Тодорин връх" № 24а, ЕИК по БУЛСТАТ: 101800899, представлявано от члена на УС – Росен Йорданов Пашов с ЕГН с ЕГН ..............., с лична карта № ............., изд. на ............ от МВР – Благоевград, и

“НОУ ПРОБЛЕМС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Банско, ул. „Тодорин връх” 24а, ЕИК по БУЛСТАТ 200593410, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Георги Митев Цветков с ЕГН с ЕГН ..............., с лична карта № ............., изд. на ............ от МВР – Благоевград, с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.........” № ...;

 

При липса на кворум на основание чл. 25 от устава, събранието ще се проведе на 05.02.2015г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените на него гласове.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение в дружеството на адрес: 2770, Банско, м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а.

 

Членове на управителния съвет:   (подписи)  

 

20.01.2015 г.                                                                                                                      

Гр. Банско