Покана за свикване на ОС 2015_2

 

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание

на членовете на ЮЛНЦ Местна Инициативна Група Банско (МИГ Банско), ЕИК 175880327, със седалище и адрес на управление: 2770, Банско

м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а

 

Управителния съвет на МИГ Банско, гр. Банско, на основание ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от устава, свиква извънредно общо събрание на членовете в сдружението на 31.08.2015г., в 09.00 часа на адрес: 2770, Банско, м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за кандидатстване с проект по Наредба 16 от 31 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 “Водени от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 и даване на съгласие кандидат за получаване на безвъзмездната помощ да бъде МИГ Банско в съответствие с чл.10, ал.3 на цитираната наредба.

 

Проект за решения:

 

  1. ОС на дава съгласие МИГ Банско да кандидатства с проект по Наредба 16 от 31 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 “Водени от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020.
  2. Дава съгласие получател на безвъзмездната помощ  да бъде МИГ Банско в съответствие с чл.10, ал.3 на цитираната наредба в размер на до 25 000 евро, които  средства да бъдат осигурени от МИГ за изпълнение на заложените дейности.
  3. Упълномощава Председателя на УС да предприеме необходимите действия по подготовка на всички изискуеми документи, подпише и внесе в определения срок и място заявление за изразяване на интерес в едно с всички изискуеми документи.

 

При липса на кворум на основание чл. 25 от устава, събранието ще се проведе на 31.08.2015г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените на него гласове.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение в дружеството на адрес: 2770, Банско, м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а.

 

Председател на управителния съвет:    

                               

15.08.2015 г.                                                                                                                      

Гр. Банско