Покана за свикване на ОС 2022_1

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание

на членовете на ЮЛНЦ Местна Инициативна Група Банско (МИГ Банско), ЕИК 175880327, със седалище и адрес на управление: 2770, гр. Банско

м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а

 

Управителният съвет на МИГ Банско, гр. Банско, на основание ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от устава, свиква извънредно общо събрание на членовете в сдружението на 17.05.2022г., в 09.00 часа на адрес: 2770, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров“ № 1, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на досегашни членове на Управителния съвет

Проект за решение:

1.1.Общото събрание освобождава следните членове на Управителния съвет:

Нина Иванова Терзиева с ЕГН .............., с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.......” № ...;

“НОУ ПРОБЛЕМС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр. Банско, ул. „Тодорин връх” 24а, ЕИК: 200593410;

Борис Костадинов Бизев с ЕГН .............., с настоящ адрес: област Благоевград, гр. Банско, ул. „.......” № ....

2. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел за нов 5 (пет) годишен мандат:

Проект за решение:

2.1. Общото събрание на членовете на МИГ Банско избира Управителен съвет с мандат от 5 (пет) години, считано от вписване на настоящото решение в предложения от Управителния съвет състав.

3. Приемане на нов устав на МИГ Банско.

Проект за решение:

3.1. Общото събрание приема предложения от Управителния съвет нов устав на сдружение МИГ Банско.

При липса на кворум на основание чл. 25 от устава, събранието ще се проведе на 17.05.2022г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на представените на него гласове.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение в дружеството на адрес: 2770, гр. Банско, м. Страгите, апарт хотел Сидър Лодж 4, ет. 1, офис Д7а.

 

Членове на управителния съвет: