Проекти

 

Проект

Финансираща програма / Грантова схема

Срок за изпълнение

Бюджет на проекта

лева

% на безвъзмездната помощ

Дейности / Коментар

Реализирани проекти

Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.,

Ос 4 - ЛИДЕР

Юни 2009

Юни 2010

128 777,91

100%

Водеща организация – Агенция за икономическо развитие Банско

Партньори – Община Банско и Земеделски производител Александър Въчков

Установяване на Местна Инициативна Група Банско и разработване на Стратегия за местно развитие за територията на МИГ Банско за периода 2011-2013г.

Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм

Оперативна програма „Регионално Развитие” / „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”

 

Април 2009 – Октомври 2010

 

186 890,00

100%

Развитие на град Банско като европейски център за зимен и планински туризъм, чрез прилагане на европейски добри практики и ноу-хау за развитие и маркетинг на туристически дестинации;

Към социално включване чрез социално предприемачество

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси” /

„Социално предприемачество –

Популяризиране и подкрепа на социални предприятия

Пилотна фаза”

Проектът стартира след получаване на авансово плащане. Искане за авансово плащане е подадено през Ноември 2009.

Продължителност на проекта – 12 месеца.

 

296 652,30

100%

Създаване и развитие на ново социално предприятие на територията на община Банско с оглед подобряване качеството на живот на лица от уязвими социални групи;

Създаване на защитени работни места за лица от уязвими групи попаднали в неравностойно положение на пазара на труда;

Да подобрим качеството на живот на хората в неравностойно положение чрез услугите “социален асистент” и “домашен помощник”

Оперативна програма

“Развитие на човешките ресурси” /

„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2”

Октомври 2009

Октомври 2010

117 141,49

100 %

Предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” на самотноживеещи възрастни хора, такива с увреждания, както и техните семейства, живеещи в Банско и селата на територията на общината. Предоставяне на услугата “социален асистент” за деца с увреждания, както и консултации за техните близки с оглед създаване на условия за алтернативно професионално развитие на родителите, които се грижат за тях.

Развитие на транс-граничното културно сътрудничество

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша Югославска Република Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ

Юни 2011

Декември 2012

349 254,10

100%

Начин на плащане:

20 % аванс + междинни плащания на база междинни отчети

Изграждане на туристическа и вело алея до археологически обект в местност св. Никола;

Разработване на съвместен план за управление на културните ресурси;

Обмен на практики “Управление на културни обекти” в Банско и Виница;

Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и Рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен”

Програма за развитие на селските райони /

Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Ноември 2011

5 857 672.82

100%

Начин на плащане:

50 % аванс + междинни плащания на база междинни отчети

Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и Рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен”

Експертиза за по-добро управление и изпълнение на програми за местно и регионално развитие с акроним Регио екперт

Програма “Учене през целия живот” – Подпрограма Леонардо Да Винчи – Център за развитие на човешките ресурси

2012 - 2013

47 233.29

100%

Начин на плащане:

70 % аванс + финално плащане на база финален отчет

Повишаване на компетенциите на български специалисти в управлението и изпълнението на програми, стратегии и политики за местно и регионално икономическо развитие. 10 мобилности

Обучение през целия живот за подобряване на заетостта и конкурентоспособността
Акроним: EMPLOCOMP

 

Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Март 2011

Март 2013

Общ бюджет на проекта

2 857 000

Бюджет на АИР Банско

215 141,30

100%

Водещ партньор: Търговско–промишлена палата Благоевград

Партньори: Агенция за икономическо развитие Банско, Търговско – промишлена палата – Серес, Търговско – промишлена палата-Родопи, Икономическа камара на Източна Македония, Геотехническа палата – Източна Македония, Търговско-промишлена палата, Асоциация на предприемачите – Гоце Делчев и Търговско – промишлена палата „Сандански 2006”

Дейности: Обучителни дейности в транс-граничния регион за подобряване на заетостта и конкурентоспособността на човешките ресурси.

Проекти в процес на реализация

Устойчив М-Туризъм: Обучение на професионалистите в туризма за постигане на идентичност на територията посредством обучения и мобилности

Програма “Учене през целия живот” – Подпрограма Леонардо Да Винчи – Партньорства – Център за развитие на човешките ресурси

Октомври 2013 -

23 469.96

91.67%

Начин на плащане:

66.67 % аванс + финално плащане на база финален отчет

Насърчаване заетостта и професионализма в туристическата индустрия чрез развитие на нови или подобрени умения и обучение през целия живот. Предлагане на методи и иновативни практики в услуга на професионалистите в туризма през мобилни обучения. 12 мобилности

Проекти в процес на оценка

-------

Отпаднали от финансиране проекти

4.1. „Прилагане на стратегиите за местно развитие”

И 4.3.1 – 1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.,

Ос 4 - ЛИДЕР

Подаден на 07.11.2011

3 661 781,00

100%

Водеща организация – Местна Инициативна Група Банско (МИГ Банско)

Прилагане на „Стратегия за местно развитие за територията на МИГ Банско за периода 2011-2013г.”

Изграждане на единна мрежа за заетост за втора възможност

Акроним:C-NESTOS

Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Подаден на 10.06.2011

391 166,00

100%

Начин на плащане:

Аванс + възстановяване на средства на база междинни отчети

Проектът има за цел развитие на единна мрежа за заетост чрез използване на местния културен и природен потенциал за икономическо развитие и създаване на нови работни места.

Партньори: община Нестос, Община Ксанти, Община К. Неврокопи (Гърция), община Гоце Делчев (България), Община Хаджидимово и Водещ партньор Община Драма (Гърция)

Културна област Акроним: CulLAND

Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Подаден на 10.06.2011

200 259,92

100%

Начин на плащане:

Аванс + възстановяване на средства на база междинни отчети

Целта на проекта е да се разшири туристическия продукт, предоставян в граничния район чрез организиране на нови културни мероприятия в целевия регион и обучие на заетия в сферата на културния туризъм човешки ресурси.

Партньори: Община Амфиполи, Община Сантики, Община К. Неврокопи, Община Халкидона (Гърция), Община Гърмен, Община Симитли (България) и Водещ партньор Община Лагкадас (Гърция).

„Рехабилитация на зелени площи около река Глазне”

 

Програма за развитие на селските райони /

Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места

Подаден на 13.05.2009

1 952 655.59

100%

Начин на плащане:

50 % аванс + междинни плащания на база междинни отчети

Рехабилитация на зелени площи около река Глазне

Забележка: Заявлението е оттеглено от страна на община Банско

Реконструкция на водопроводна мрежа в село Кремен

Програма за развитие на селските райони /

Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Подаден на 15.02.2009

1 429 840.68

100%

Начин на плащане:

50 % аванс + междинни плащания на база междинни отчети

Реконструкция на водопроводна мрежа в село Кремен

Дейности в подкрепа на човешките ресурси

Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Подаден на 30.10.2009г. – в процес на оценка

684 540,00

100%

Начин на плащане:

Възстановяване на средства на база междинни отчети

Обучителни дейности на територията на община Банско в сферата на туризма и опазване на околната среда.

Развитие на транс-граничното културно сътрудничество

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша Югославска Република Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ

Подаден на 14.12.2009г. – в процес на оценка

349 254,10

100%

Начин на плащане:

20 % аванс + междинни плащания на база междинни отчети

Изграждане на туристическа и вело алея до археологически обект в местност св. Никола;

Разработване на съвместен план за управление на културните ресурси;

Обмен на практики “Управление на културни обекти” в Банско и Виница;

 

Нови стратегии за приложение на възобновяема енергия във връзка с решаването на проблемите на туризма и околната среда

Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

Подаден на 30.10.2009г. – в процес на оценка

977 915,00

100 %

Начин на плащане:

Възстановяване на средства на база междинни отчети

Изграждане на Туристически информационен център – гр. Банско;

Маркетинг дейности.

Възраждане на традиции и обичаи и развитие на историко-етнографски туристически обект – фактор за устойчиво развитие на българо-гръцкия трансграничен регион

Програма ФАР ТГС България Гърция 2006 /

Устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биологичното разнообразие в пограничния регион между България и Гърция

Подаден на 15.09.2008 г.

543 293,00

90 %

Рехабилитация на Историко-етнографски комплекс „Радонова къща” като туристически обект от местно и регионално значение.

Укрепване на трансграничното сътрудничество в областта на културно-познавателния туризъм.

Забележка: Схемата за безвъзмездна помощ бе прекратена от МРРБ

“Стимулиране на инициативи за местно развитие и предприемачеството чрез изграждане на административен капацитет и регулярен канал за информационен обмен”

Програма ФАР ТГС България Гърция 2006 /

Икономическо развитие на трансграничния регион и увеличаване на потенциала на човешките ресурси

 

Подаден на 20.08.2008 г.

274 880,00

90%

Повишаване на капацитета на мениджърите и общинските администрации за насърчаване на развитието на устойчив туризъм и алтернативни форми на туризъм;

Осигуряване на изчерпателна и постоянна информация за възможностите за развитие на туризъм в трансграничния регион включително инсталиране на инфо-терминал;

Забележка: Схемата за безвъзмездна помощ бе прекратена от МРРБ

Изграждане на Трансграничен Туристически Инфо Център

Програма Добросъседство България - Македония 2006

Подаден на 18.08.2008 г.

652 331,00

89.95%

Изграждане на Трансграничен Туристически Инфо Център

Забележка: Схемата за безвъзмездна помощ бе прекратена от МРРБ

Подобряване на условията за обучение на територията на Община Банско

Оперативна програма Регионално Развитие / „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”

Подаден на

12.06.2008г.

986 901,07

100 %

Обновяване на сградния фонд на детските градини на територията на община Банско.

Изграждане на Дневен център за възрастни в община Банско

Програма ФАР 2006 - МТСП

“Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”

Подаден на 02.09.2008

378 221,28

100 %

Ремонтни работи в сградата на Дневния център за възрастни – с.Места

Аналитично и методологично обезпечаване на работата на Дневния център

Подобряване на техническата инфраструктура в ромския квартал в град Банско

Програма ФАР – Министерство на финансите

„Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”

Подаден на 30.01.2008

649 079,70

95 %

Подобряване на условията на живот на ромското малцинство чрез реконструкция на техническа инфраструктура;

Благоустрояване на ромския квартал “Вионово блато” в гр. Банско чрез реконструкция на ул. “Явор” (участък от ул.”Рила” до ул. “Христо Смирненски”).