РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ BESTU

                                               

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО

ПРОЕКТ BESTU В БАНСКО

 

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на 28 Юли 2018г. (събота) в гр. Банско, х-л “Орфей” беше проведен ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020.

Присъстваха 61 (шестдесет и един) участника (местна власт, журналисти, граждани/ домакинства, представители на местен бизнес, НПО, ученици в училища и детски градини, екологични и други експерти/ консултанти, учители, земеделски производители) от Общините Благоевград, Банско, Симитли, Кресна, Белица, Разлог и дори Кюстендил.

Сред участниците се отличаваха г-н Николай Георгиев – кмет на Община Кресна, както и зам. кметовете на общ. Кресна – г-н Борислав Иванов и на общ. Белица – г-жа Красимира Мавродиева.

Информационния ден бе проведен в две части – сутрешна и следобедна, като интереса сутринта беше много по-голям. Бяха представени основните и специфичните цели, дейностите, партньорите, както и очакваните проектни продукти и резултати. Интереса и оценката за мероприятието от страна на участниците бяха доста положителни. Получи се интересна дискусия с представителите на местните власти и други заинтересовани страни.

Проекта има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

„Тази публикация е създадена от Техникъл Трейнинг България ЕООД и Сдружение АИР Банско в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 / 02.10.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.”