Утвърждаване на природните и културните ценности


Interreg-IPA Cross-Border Programme
"Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access”
Ref. No CB006.1.21.183


На 17-ти и 18-ти Юли 2017 год. беше проведена двудневна среща на проектния екип и официални представители от Агенция за икономическо развитие Банско (АИР Банско) чрез Председателя на УС Георги Цветков и Община Гевгелия, представлявана от Началника на кабинета на Кмета и ръководител на проекта - г-н Кирил Янишлиев. Като част от дейностите на проекта, бяха уточнени отговорностите на всеки член на екипа и изготвен подробен график.

Работната среща е по проект "Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност", по Приоритетна Ос 2: Туризъм; Сфера на интервенция: 2.2 Подсилване на туристическия потенциал в региона чрез съвместни инциативи за по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и културното наследство. Проекта е инвестиционен, със срок на изпълнение 24 месеца до 06.07.2019г. и одобрено заявление за кандидатстване CB006.1.21.183. Подписан е договор за субсидия РД 02-29-153/06.06.2017г. с управляващия орган Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.

Одобрения бюджет е в размер на 215 312.40 €, като от тях 183 015.53 са от IPA Funds, 6 843.06 са съфинансиране от бюджета на Република България и 25 453.81 са съфинансиране от бюджета на бивша Югославска Република Македония.

Община Гевгелия е лидер, а АИР Банско е партньор по проекта. Проектните дейности са 9 и като резултат от тях ще бъдат изграждане на туристически обект „Динкут“ – място за спорт, отдих и забавления в гр. Гевгелия. Ще бъде разработен уеб сайт и Фейсбук страница на проекта, както и безплатно мобилно приложение за природното и културното наследство на регионите. Ще бъде направен фотоалбум и детайлно проучване и анализ на природното и културно наслество като стратегически документ.


“This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” with Reference No CB006.1.21.183, funded under Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme”. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Managing Authority.”


This project is co-financed by EU