За нас

История и мисия

СДРУЖЕНИЕ “АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ БАНСКО” (АИР БАНСКО) е неправителствена организация, която цели чрез осъществяване на диалог и реализиране на съвместни дейности между местната власт, частния сектор и неправителствените организации да способстват за икономическото и социално развитие на района на община Банско.

Сдружение АИР БАНСКО е учредено от ОБЩИНА БАНСКО и две юридически лица и вписано с Решение No 4742 от 23.01.2008г. по фирмено дело 2715/2007г. на Благоевградски окръжен съд в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Вида на дейността на АИР БАНСКО е юридическо сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Мисията на АИР БАНСКО е да оказва подкрепа на общинската администрация, частния сектор и други заинтересовани страни в процесите на формулиране и изпълнение на стратегии, политики и програми за икономическо и социално развитие на региона.

Също така да:

 • извършва проучвания и анализи, прави експертни оценки, консултации и обучение в областта на технологичния трансфер и иновациите, бизнес управлението, финансовия мениджмънт, маркетинговите услуги, и управлението на човешки ресурси, представляващи интерес с оглед развитието на малките и средните предприятия в община Банско
 • извършва проучвания и анализи, прави експертни оценки, консултации и обучение в областта на общинското развитие, публично-частни партньорства, трансгранични инициативи, инфраструктурно обновление, регионално развитие, социални дейности и туризъм
 • разработва и реализира проектни инициативи
 • разработва и организира различни форми на обучение

За постигане на поставените цели, АИР БАНСКО осъществява дейности не само на територията на община Банско, но и на територията на област Благоевград в търсене на партньорство за развитие на региона като цяло, чрез:

 • системно проучване и анализ на местните нужди;
 • проучване и оценка на икономическия потенциал в района на община Банско и възможностите му за развитие;
 • организиране на кампании за набиране на средства;
 • управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез открити и ясни процедури;
 • участие в международни програми, които финансират инфраструктурни проекти, социални и културни дейности;
 • привличане на средства от международни фондове;
 • сътрудничество с български и чужди организации, които имат сходни цели;
 • участие в програми и проекти на европейската общност;
 • изграждане на информационни системи за европейските програми;
 • спонсориране на обществени, научни, културни, хуманитарни и образователни прояви;
 • реализиране на екологични проекти;
 • организиране на срещи, семинари и симпозиуми за обмен на мнения, провеждане на дискусии, създаване и реализиране на конкретни програми;
  организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Екип и управление

Агенцията разполага с високо квалифициран екип с компетенции в сферата на икономическото развитие, финансите, социалното включване, обучителните дейности, както и с експерти в областта на проектното управление. Експертите на АИР БАНСКО (излъчени от членовете на организацията) имат ключово участие при разработването на стратегически за община Банско документи, анализи и проучвания като:

"Оперативна програма на община Банско 2007-2013", "Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм", “Стратегия за местно развитие 2011-2013” и др.

През 2010 г. екипът на АИР БАНСКО, в партньорство с общинска администрация Банско, успешно реализира проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Банско”, финансиран по Програма за развитие на селските райони, чийто основен резултат е разработената Стратегия за местно развитие за периода 2011 – 2013г., както и учредяването на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАНСКО”.

АИР БАНСКО в качеството си на партньорска организация, реализира проект „Учене през целия живот – фактор за професионална реализация и конкурентоспособност”, финансиран по програма INTERREG III Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013.

Проектът се изпълни на територията на Република Гърция и Република България (на територията на общините Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско). Проектът включва серия от обучителни дейности за частния и публичния сектор в региона, с което се цели повишаване на компетенциите на човешките ресурси в региона и оттам създаване на капацитет за устойчиво развитие.

АИР БАНСКО участва в множество програми и проекти на европейската общност, разработени и/или реализирани в партньорство с община Банско по следните направления: ОПРР, ОПРЧР, Териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013, ТГС България – Бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, ПРСР – Мярка 321 и 322, ФАР ТГС България – Гърция 2006, Добросъседство България – Македония 2006, ФАР 2006 – МТСП, ФАР – Министерство на Финансите.

УПРАВЛЕНИЕ

За периода Януари 2008 – Юли 2009, Сдружение АИР БАНСКО се управлява от Управителен съвет в състав:

Александър Иванов Краваров – Председател на УС

Росен Йорданов Пашов – член на УС

Ивайло Борисов Ръхов – член на УС

Представлява се еднолично от Председателя

За периода Юли 2009 – до днес, Сдружение АИР БАНСКО се управлява от Управителен съвет в състав:

Георги Митев Цветков – Председател на УС

Никола Атанасов Шущарков – член на УС

Росен Йорданов Пашов – член на УС

Представлява се от Георги Митев Цветков и Росен Йорданов Пашов – заедно или поотделно

 

Дарения

Ако желаете да подмогнете дейността на сдружение „АИР БАНСКО“, можете да го направите като правите дарения на банковата сметка, описана долу.

Като дарители имате право да посочите как точно желаете да бъдат похарчени вашите пари, стига това да отговаря на целите и принципите на сдружението.

Всеки ще получи документ за направеното дарение, сертификат и огромно признателство.

 

Банкова сметка в лева:

Банка: ОББ АД
Титуляр: “Агенция за икономическо развитие Банско”
IBAN: BG74UBBS80021060321640
BIC: UBBSBGSF